News

TCAS Nyt

Scroll down for English version

Läs svenska versionen på HeartBeat

Kære kolleger,

Mens sneen fortsat dryssede ned og foråret har mere end svært ved at få fat, indledte vi den 26. marts sommersæsonen med den første flyvning fra Helsinki til Cypern. I de kommende uger åbnes det ene sommerrejsemål efter det andet ved Middelhavet, mens vinterens oversøiske rejsemål så småt lukkes og trafikken til De kanariske Øer trappes ned.

Vintertrafikken har desværre budt på alt for mange tre timers forsinkelser på specielt de ældre A330-fly på grund af teknik og til en vis grad dårligt vejr. Teknisk afdeling har analyseret de mange hændelser i et forsøg på at dæmme op for de kostbare forsinkelser, men uden at kunne finde en rød tråd. Dog skyldes næsten 2/3 af vores 3 timers forsinkelser på A330 følgeforsinkelser i trafikprogrammet.

Et er de økonomiske aspekter ved de mange forsinkelser. Noget andet – og måske endnu værre – er de gener, som vores gæster oplever, når tidsplanen for deres ferie skrider. Det slår igennem på vores og turoperatørernes NPS-score – det vigtige instrument, som måler om vore gæster vil anbefale vores produkt til familie og venner. I første kvartal i regnskabsåret faldt NPS-scoren med 14 pct. til 43,5 pct. i forhold til samme periode året før.

I ledelsen har vi naturligvis overvejet tiltag, som kan begrænse antallet af forsinkelser for den kommende vinter. En mulighed er indsættelse af et A330 back-up fly med placering her i Norden, som vi pt. evaluerer, teknisk, økonomisk og ikke mindst kundeservicemæssigt.

I Commercial arbejder Customer Experience teamet endvidere intenst på en række yderligere tiltag for at få vendt den triste udvikling. Ved forsinkelser skal det bl.a. ske gennem ekstra TCAS service-crew på subcharterflights, forbedret og mere strømlinet information i alle led ved forsinkelser, servering af free drinks samt puslespil til børnene, sørge for at crew på hjemrejsefly får information om eventuel forsinkelse på udturen og give servicecrew tid til yderligere service på bekostning af salg af special offers. Dette er tiltag som p.t. diskuteres med vores turoperatører i TCNE.

Travel Retail (Airshoppen) har travlt som aldrig før. Med en strategisk målsætning om at blive en af Europas førende inflight retailers, er Travel Retail på tværs af vores TC Group Airlines nu blevet samlet i et team, under ledelse af Lars Bording. Det betyder at teamet nu er i gang med at se på ombord salget i såvel TCX og Condor for at sikre, at man tager de bedste ideer fra alle flyselskaber og optimerer på tværs.

Efter en succesfuld lancering af samarbejdet med Atlantic Airways i 2017, har teamet indledt samtaler med en række nye potentielle kunder. Det forventes således, at den næste eksterne kunde går i luften allerede i maj 2018, en spændende udvikling for teamet og for Thomas Cook. Sidst men ikke mindst bliver der lagt sidste hånd på det nye Airshoppen magasin, som forventes at blive det største, og mest nyskabende til dato - det vil du høre meget mere om, når vi når lanceringsdatoen!

På gruppeplan i TC Airlines er årets største strategiske fokusområde ”profitable growth”. I kølvandet på Air Berlins og Monarchs konkurs har Thomas Cook Group Airline overtaget 11 nyere fly, således den samlede flåde er oppe på 119 fly, inkl. de såkaldte ACMI fly i Tyskland og England. Der skal ansættes 700 nye crew og der er åbnes 70 nye ruter. Antallet af passagerer vil vokse med 1,8 mio. til 19 mio. på gruppeplan – en udvikling der er god, også set med nordiske øjne. En vigtig brik i denne vækst er de to nye AOC’er i Tyskland og på Mallorca, som nu begge er flyvende. Så velkommen til vores nye familiemedlemmer. Arbejdet med løbende forbedringer af vores omkostningsstruktur og processer samt udnyttelse af IT og ny teknologi fortsætter i Big Leap regi.

Sommeren er begyndt – i hvert fald for os i TCAS og nogle travle måneder ligger foran os. Vores største fokus for sommeren er vores OTP, kundeservice og NPS score. Jeg vil derfor gerne bede jer alle, og specielt jer, der møder kunderne til daglig, om at fokusere på at levere branchens bedste personlige service og produkt. TCAS skal være garant for, at gæsterne får den bedste – og forhåbentlig også en rettidig - start og afslutning på deres sommerferie, så vi kan leve op til vores vision om at være luftens bedste valg.

Med venlig hilsen
Per Knudsen

-------------------------------------------------------

Dear Colleagues,

Even though the snow continued to fall from the sky and spring was still finding it difficult to gain a foothold, we kicked off the summer season on March 26 with our first flight from Helsinki to Cyprus. Over the coming weeks, one summer destination after another will be opening up around the Mediterranean, while the winter’s overseas destinations close down for the year and traffic to the Canary Islands falls back to summer levels.

Traffic this winter unfortunately featured far too many 3-hour delays – particularly involving the ageing A330 aircraft – on account of technical issues and, to an extent, bad weather. Our technical department has analyzed the numerous incidents in an attempt to staunch the flow of these costly delays, but was unable to identify a common theme. That said, almost two-thirds of our 3-hour delays to A330 flights were attributable to knock-on delays in the traffic schedule.

One aspect of the numerous delays is the financial cost. Another, perhaps more damaging aspect, is the inconvenience our guests experience when the timetable for their holidays is disrupted. The effects are clearly visible on our NPS score – and those of the tour operators. This is an important instrument used to indicate whether guests are likely to recommend our product to their families and friends. During the first quarter of the fiscal year, our NPS score dipped by 14 percentage points to 43.5 per cent in relation to the same period last year.

We in the management team have, of course, been considering measures designed to limit the number of delays for the coming winter. One option would be to introduce an A330 back-up aircraft, based here in the Nordic region. We are currently assessing this solution from technical, financial and – in particular – customer service perspectives.

In Commercial, our Customer Experience team is also working intensely on a range of additional initiatives to reverse the unfortunate development. When delays occur, measures are for example to include extra TCAS service crews on sub-charter flights, improved and more streamlined information in every area during delays, serving free drinks and distributing jigsaws to the children, making sure that the crew on the return flight are kept informed about any delays on the outward flight, and giving the service crew time to provide additional service at the expense of sales of special offers. These are all initiatives that are currently being discussed with our TCNE tour operators.

Travel Retail (Airshoppen) has never been so busy. With a strategic objective of becoming one of the leading in-flight retailers in Europe, Travel Retail across our entire TC Group Airlines organization has now been consolidated into a single team under the leadership of Lars Bording. The team is now taking a look at onboard sales in both TCX and Condor to ensure that we pick up on the best ideas from all airlines and optimize in all areas.

Following a successful launch of the partnership with Atlantic Airways in 2017, the team has entered into discussions with a range of potential new customers. It is therefore expected that the next external customer will be taking to the air as early as in May 2018 – an exciting development for the team and for Thomas Cook. Last but not least, we are now putting the finishing touches to the new Airshoppen Magazine, which is expected to be the biggest and most innovative to date; much more information to follow as we approach the launch date!

At Group level in TC Airlines, the biggest strategic focus area for the year is profitable growth. In the wake of the bankruptcies of Air Berlin and Monarch, the Thomas Cook Group Airline has taken over 11 modern aircraft, bringing the total fleet to 119 aircraft, including the ACMI aircraft – as they are known – in Germany and the UK. This expansion of the fleet will result in us taking on 700 new crew members and opening 70 new routes. The number of passengers is expected to increase by 1.8 million to 19 million at Group level – which is a healthy development, also viewed from a Nordic perspective. An important aspect of this growth are the two new AOCs in Germany and on Mallorca, which are now both flying. A warm welcome to the latest additions to our family! The work on ongoing improvements to our cost structure and processes, as well as utilization of IT and new technology, continues under the auspices of the Big Leap program.

Summer has arrived – for us in TCAS in any case – and we have busy months ahead of us. Our principal areas of focus for the summer are our OTP, customer service and NPS score. I would therefore like to ask you all, especially those of you who interact with our customers on a daily basis, to focus on delivering the best product and personal service in the industry. TCAS is to be a guarantee that guests enjoy the best – and, I hope, a timely – start and finish to their summer holidays so that we can live up to our vision of being the best choice in the air.

Kind regards,
Per Knudsen

YouTube

Pinterest

  • Follow us